چهارشنبه 29 دى 1395  |  English  |   |   | 
 دروس ارائه شده
 اطلاعات مرتبط
دروس ارائه شده کارشناسی ارشد گروه علوم اجتماعی

لیست  دروس ارائه شده گروه علوم اجتماعی 

مقطع: کارشناسی ارشد- پژوهشگری

کد

نام

مقطع

گروه آموزشی

تعداد- واحـ

تعداد واحد- تلو

تعداد – واحد- عم

نوع- درس

پیشنیاز

همنیاز

فعال بودن

92121019

نظریات یک

کارشناسی ارشد

پژوهش علوم اجتماعی

3

3

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92121027

نظریات دو

کارشناسی ارشد

پژوهش علوم اجتماعی

3

3

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92121043

روش تحقیق یک

کارشناسی ارشد

پژوهش علوم اجتماعی

3

3

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92121051

روش تحقیق دو

کارشناسی ارشد

پژوهش علوم اجتماعی

3

3

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92121068

سمینار جامعه شناس روستایی اختیاری

کارشناسی ارشد

پژوهش علوم اجتماعی

2

2

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92121076

سمینار جامعه شناسی شهری اختیاری

کارشناسی ارشد

پژوهش علوم اجتماعی

2

2

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92121084

سمینار جامعه شناسی صنعتی اختیاری

کارشناسی ارشد

پژوهش علوم اجتماعی

2

2

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92121092

آمار پیشرفته

کارشناسی ارشد

پژوهش علوم اجتماعی

2

2

0

نامشخص

 

 

فعال

 

9212108

پایان نامه

کارشناسی ارشد

پژوهش علوم اجتماعی

9

0

9

 

 

 

فعال

 

92121116

سمینار جامعه شناسی خانواده اختیاری

کارشناسی ارشد

پژوهش 2علوم اجتماعی

2

2

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92121124

سمینار جمعیت اختیاری

کارشناسی ارشد

پژوهش2 علوم اجتماع2ی

2

22

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92121133

سمینار جامعه شناسی ادبیات //

کارشناسی ارشد

پژوهش علوم اجتماعی

2

2

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92121274

پایاننامه رشته جامعه شناسی

کارشناسی ارشد

پژوهش علوم اجتماعی

6

0

6

نامشخص

 

 

فعال

 

9212366

قشر بندیهای اجتماعی //

کارشناسی ارشد

پژوهش علوم اجتماعی

2

2

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92127719

متون انگلیسی پیشنیاز

کارشناسی ارشد

پژوهش علوم اجتماعی

3

3

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92127727

آمار و کامپیوتر پیشنیاز

کارشناسی ارشد

پژوهش علوم اجتماعی

3

2

1

نامشخص

 

 

فعال

 

 

 
 

لیست  دروس ارائه شده گروه علوم اجتماعی

مقطع: کارشناسی ارشد- پژوهشگری

کد

نام

مقطع

گروه آموزشی

تعداد- واحـ

تعداد واحد- تلو

تعداد – واحد- عم

نوع- درس

پیشنیاز

همنیاز

فعال بودن

92131014

بینش یک

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی جامعه

3

3

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92131022

بینش دو

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی جامعه

3

3

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92131047

اندیشه‌های متفکرین اسلامی

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی جامعه

3

3

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92131088

روش تحقیق یک

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی جامعه

3

3

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92131096

روش تحقیق دو

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی جامعه

3

3

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92131103

پایاننامه

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی جامعه

4

0

4

نامشخص

 

 

فعال

 

92131111

سمینار جامعه شناسی شهری

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی جامعه

2

2

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92131136

جامعه شناسی دینی

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی جامعه

2

2

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92131152

جامعه شناسی علم و تکنولوژی

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی جامعه

2

2

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92131169

جامعه شناسی حقوقی

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی جامعه

2

2

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92131177

جامعه شناسی معرفتی

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی جامعه

2

2

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92131209

روانشناسی اجتماعی

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی جامعه

2

2

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92131223

جامعه شناسی سیاسی

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی جامعه

2

2

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92131241

کاربرد کامپیوتر ن ع

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی جامعه

3

3

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92131258

جامعه شناسی ایران

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی جامعه

2

2

0

نامشخص

 

 

فعال

 

92131266

قشر بندیها اجتماعی

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی جامعه

2

2

0

نامشخص

 

 

فعال
فعال

92131274

پایاننامه جامعه شناسی

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی جامعه

2

2

0

نامشخص

 

 

فعال

92137714

متون تخصصی یک پیشنیاز

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی جامعه

6

6

0

نامشخص

 

 

فعال

92137722

متون تخصصی دو پیشنیاز

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی جامعه

3

3

0

نامشخص

 

 

فعال


تاریخ درج : سه شنبه 31 شهريور 1388
تعداد بازديد از اين صفحه : 18904
آخرين تاريخ بازديد :29 دى 1395  1:7
 
 
 
ارتباط با مسئولین دانشکده    |    نقشه سایت    |    صفحه اصلي سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :