دوشنبه 1 ارديبهشت 1393  |  English  |   |   | 
 لیست پایان نامه کارشناسی
 اطلاعات مرتبط
  • نمايش صفحه شماره 3

  • ‏ردیف

    پدید آورنده

    عنوان پایان نامه

    استاد مشاور

    استاد راهنما

    سال تحصیلی

    مقطع تحصیلی

    شماره راهنما

    ‏۱۴۱

    ‏بلالی ،اسماعیل

    ‏سنجش گرایش دینی دانشجویان روزانه دانشگاه تبریز و بررسی نقش یادگیری اجتماعی در آن

    ‏-

    ‏محمد حریری اکبری

    ‏۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۵۴ع

    ‏۱۴۲

    ‏علیزاده قاسمی ،جلیل

    ‏بررسی اثر امکانات بهداشتی و درمانی بر مرگ ومیر استانهای ایران

    ‏-

    ‏محمود قاضی طباطبایی

    ‏۱۳۷۶

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۵۶ع

    ‏۱۴۳

    ‏درویشی ،تورج

    ‏پیش درآمدی بر افکار و عقاید ژرژگورویچ

    ‏-

    ‏محمد حریری اکبری

    ‏۱۳۷۶

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۵۷ع

    ‏۱۴۴

    ‏پورعبدی ،کاظم

    ‏بررسی عوامل موثر بر استفاده از برنامه های تنظیم خانواده چه کسانی از برنامه های تنظیم خانواده استفاده می کنند

    ‏-

    ‏نعمت اله تقوی

    ‏۱۳۷۶

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۵۸ع

    ‏۱۴۵

    ‏کاظمی ،عنایت اله

    ‏روند طلاق و ازدواج و ارتباط آن با قشربندی اجتماعی در شهرستان میانه

    ‏-

    ‏نعمت اله تقوی

    ‏۱۳۷۶

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۵۹ع

    ‏۱۴۶

    ‏شریف زادگان ،حسین

    ‏چالدران در گذر زمان

    ‏-

    ‏حسین بنی فاطمی

    ‏۱۳۷۶

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۶۰ع

    ‏۱۴۷

    ‏احمدی ،غلامرضا[ ودیگران]

    ‏بررسی نقش گمرک سهلان و کارخانه سیمان صوفیان در تغییرات اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی روستای تازه کند

    ‏-

    ‏ایوب امیرکواسمی

    ‏۷۶-۱۳۷۵

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۶۱ع

    ‏۱۴۸

    ‏کریم زاده ،بیاض

    ‏بررسی و مطالعه ارتباط جامعه شناسی و حقوق

    ‏-

    ‏احد فلاح

    ‏۷۶-۱۳۷۵

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۶۲ع

    ‏۱۴۹

    ‏مظفری ،جمشید

    ‏بررسی آثار و افکار فرکو

    ‏-

    ‏محمد حریری اکبری

    ‏۷۶-۷۵

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۶۳ع

    ‏۱۵۰

    ‏لطیفی ،علی اصغر

    ‏پیش درآمدی بر جامعه شناسی سینما و رسانه های ارتبط جمعی تصویری

    ‏-

    ‏اکبرفریار

    ‏۱۳۷۶

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۶۴ع

    ‏۱۵۱

    ‏پورمحمد صوفیانی ،مجید

    ‏بررسی تطبیقی وضعیت تعاونیها در دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی ایران

    ‏-

    ‏-

    ‏۱۳۷۶

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۶۵ع

    ‏۱۵۲

    ‏مهتاب ،پرویز[و دیگران]

    ‏بررسی عوامل موثر در توسعه صنایع روستایع و اشتغال زنان روستایی در استان آذربایجانغربی

    ‏-

    ‏احد فلاح

    ‏۱۳۷۶

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۶۶ع

    ‏۱۵۳

    ‏پورمهدی ،غفور

    ‏بررسی زمینه های اجتماعی انقلاب مشروطیت ایران

    ‏-

    ‏ایوب امیرکواسمی

    ‏۷۸-۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۶۸ع

    ‏۱۵۴

    ‏رشیدی آل هاشم ،سید رکن الدین[ و دیگران]

    ‏نگاهی به توسعه و مشارکت

    ‏-

    ‏نعمت اله تقوی

    ‏۱۳۷۵

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۶۹ع

    ‏۱۵۵

    ‏قربان جافری ،محمد

    ‏بررسی مالکیت ارضی ایران در دوران معاصر

    ‏-

    ‏نعمت اله تقوی

    ‏۱۳۷۵

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۷۰ع

    ‏۱۵۶

    ‏قربانزاده ،علی

    ‏بررسی عوامل موثر در ترغیب دانش آموزان به نماز

    ‏-

    ‏امیر کواسمی

    ‏۱۳۷۲

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۷۱ع

    ‏۱۵۷

    ‏علی نژاد،علی

    ‏تاثیر برنامه ریزی توسعه شاخصهای انسانی بر توسعه شاخصهای دانشگاه

    ‏-

    ‏محمود قاضی طباطبایی

    ‏۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۷۲ع

    ‏۱۵۸

    ‏گل محمدزاده ،محمد علی[ و دیگران]

    ‏عوامل موثر بر ترک تحصیل در حومه شهرستان مشکین شهر

    ‏-

    ‏نعمت اله تقوی

    ‏۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۷۳ع

    ‏۱۵۹

    ‏دشتی ،محمد علی

    ‏پایگاه اجتماعی فراماسونری در ایران

    ‏-

    ‏امیرکواسمی

    ‏۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۷۴ع

    ‏۱۶۰

    ‏خالقی فر،مجید

    ‏بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر نگرش افراد نسبت به جنگ

    ‏-

    ‏قاضی طباطبایی

    ‏۷۷-۱۳۷۶

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۷۵ع

    ‏۱۶۱

    ‏نظری ،بهرام

    ‏بررسی عوامل موثر بر میزان مهاجرت اهالی روستای گزانبند به ارومیه

    ‏-

    ‏نعمت اله تقوی

    ‏۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۷۶ع

    ‏۱۶۲

    ‏تیمورزادگان ،علی

    ‏بررسی عوامل موثر بر دیررسی بالارفتن سن ازدواج میان دانشجویان دانشگاه تبریز

    ‏-

    ‏نعمت اله تقوی

    ‏۷۶-۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۷۷ع

    ‏۱۶۳

    ‏رشیدی فارفار،ابراهیم

    ‏پیش درآمدی بر اندیشه های کارل رایموند پور

    ‏-

    ‏محمد حریری اکبری

    ‏۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۷۸ع

    ‏۱۶۴

    ‏ارجمند،حسین[ و دیگران]

    ‏عوامل بزهکاری جوانان شهرستان مراغه

    ‏-

    ‏اکبر فریار

    ‏۷۷-۷۶

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۷۹ع

    ‏۱۶۵

    ‏زیرک نژاد،محمد حسین

    ‏عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان

    ‏-

    ‏اکبر فریار

    ‏۷۷-۱۳۷۶

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۹۱ع

    ‏۱۶۶

    ‏برومندی کیا،جمیشد[و دیگران]

    ‏تاثیر صنعت بر روند مهاجرت مورد نمونه : کارخانه ماشین سازی تبریز

    ‏-

    ‏فیروز جمالی

    ‏۱۳۶۵

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۹۲ع

    ‏۱۶۷

    ‏اشرافی اسکویی ،پروین

    ‏تهاجم فرهنگی ،الویتها،راهکارها

    ‏-

    ‏صمد یعقوبی

    ‏۱۳۷۶

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۹۳ع

    ‏۱۶۸

    ‏مرتضوی امراله ،معصومه

    ‏صنعت فرهنگ و دبستان فرانگفورت

    ‏-

    ‏محمد حریری اکبری

    ‏۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۹۴ع

    ‏۱۶۹

    ‏همتی اظهر،امید علی

    ‏زمینه یابی اقتصادی - اجتماعی طرح تعاونی آبخیزداری دو روستای هزار خانی و رشتیان از توابع شهرستان کنگاور

    ‏-

    ‏نعمت اله تقوی

    ‏۱۳۷۸

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۹۵ع

    ‏۱۷۰

    ‏فیضی ،حبیب

    ‏بررسی تغییرات اجتماعی دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار

    ‏-

    ‏صمد یعقوبی

    ‏۷۸-۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۹۶ع

    ‏۱۷۱

    ‏غمی ،احمد

    ‏بررسی وضیعت و مسایل ،مشکلات تعاونیهاتی فرش در شهرستان اهر

    ‏-

    ‏نعمت اله تقوی

    ‏۱۳۷۸

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۹۷ع

    ‏۱۷۲

    ‏قرمانی علمداری ،ابراهیم

    ‏بررسی علل و عوامل اجتماعی کمرویی و پیامدهای آن در بین دانشجویان

    ‏-

    ‏سیروس فخرایی

    ‏۱۳۷۵

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۹۸ع

    ‏۱۷۳

    ‏دادجو،مهرآسیب

    ‏هربرت مارکو کوزه بررسی آثار و افکار هربرت مارکوزه

    ‏-

    ‏محمد حریری اکبری

    ‏۷۸-۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۹۹ع

    ‏۱۷۴

    ‏دلیر باقری نیا،بهلول

    ‏درآمدی بر شرایط و موانع تغییرات اجتماعی

    ‏-

    ‏صمد یعقوبی

    ‏۷۸-۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۰۰ع

    ‏۱۷۵

    ‏جعفری ،سالار

    ‏بررسی تطبیقی نکات نظر مارکسیستها کارکرد گرایان در ارتباط با فمینیسم

    ‏-

    ‏حسین بنی فاطمه

    ‏۱۳۷۸

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۳۱ع

    ‏۱۷۶

    ‏آقاجانی ،غلامرضا

    ‏بررسی علل و عوامل موثر بر رضامندی شغلی کارمندان بانک تجارت تبریز

    ‏-

    ‏ایوب امیر کواسمی

    ‏۷۸-۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۳۲ع

    ‏۱۷۷

    ‏مرجانی ،سید هادی

    ‏بررسی عوامل موثر بر خود اثر بخشی دانشگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران

    ‏محمد حریری اکبری

    ‏محمود قاضی طباطبایی

    ‏۱۳۷۸

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۳۳ع

    ‏۱۷۸

    ‏فرخ نیا،صخحت

    ‏سنجش رضامندی شغلی کارکنان سازمان ثبت احوال شهرستان تبریز

    ‏-

    ‏ایوب امیرکواسمی

    ‏۷۸-۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۳۴ع

    ‏۱۷۹

    ‏شیرزادی ،قبا

    ‏بررسی ساختار سازمانی کارخانه قند شهرستان اسلام آبادغرب

    ‏-

    ‏ایوب امیر کواسمی

    ‏۷۸-۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۳۵ع

    ‏۱۸۰

    ‏احمدی قره بابا،صالح

    ‏کج کارکردهای تبلیغات

    ‏-

    ‏اکبر فریار

    ‏۷۸-۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۳۶ع

    ‏۱۸۱

    ‏جمالی ،یعقوب

    ‏مقدمه ای بر جامعه شناختی بسیج در ایران

    ‏-

    ‏علی اکبر فریار

    ‏۱۳۷۸

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۳۷ع

    ‏۱۸۲

    ‏احمدی ،شهناز

    ‏بررسی تاثیر نوع اشتغال مادران بر برخی از جنبه های اجتماعی و تربیتی فرزندان در شهر تبریز

    ‏-

    ‏ایوب امیرکواسمی

    ‏۱۳۸۳

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۳۸ع

    ‏۱۸۳

    ‏کاظمی جغناب ،حجت

    ‏تحلیل محتوای اهداف و برنامه های تبلیغی نامزدهای اولین دوره شوراهای اسلامی در شهر تبریز

    ‏-

    ‏حسین بنی فاطمه

    ‏۷۸-۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۴۰ع

    ‏۱۸۴

    ‏گلابی ،فاطمه

    ‏بررسی تاثیر اشتغال مادران بر برخی جنبه های اجتماعی و تربیتی فرزندان

    ‏-

    ‏محمد حریری اکبری

    ‏۱۳۷۸

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۴۱ع

    ‏۱۸۵

    ‏ودادهیر،ابوعلی

    ‏بررسی عوامل دانشگاهی موثر بر پیروی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای ایران از هنجارها و ضد هنجارهای علم مطالعه تطبیقی دانشجویان دانشگاههای تبریز،تهران ،شهید بهشتی و تربیت مدرس

    ‏-

    ‏محمود قاضی طباطبایی

    ‏۱۳۷۷

    ‏کارشناسی ارشدعلوم اجتماعی

    ‏۲۴۲ع

    ‏۱۸۶

    ‏علمداری ،فاطمه[ ودیگران]

    ‏بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان روستاهای شهرستان صوفیان

    ‏-

    ‏-

    ‏۷۸-۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۴۳ع

    ‏۱۸۷

    ‏احمدلو،حبیب

    ‏بنیادهای نظری جامعه مدنی در غرب

    ‏-

    ‏دکتر محمد حریری

    ‏۱۳۷۳

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۴۴ع

    ‏۱۸۸

    ‏عزیزنژادسنگان ،عیسی

    ‏بررسی تطبیقی اندیشه های کارل مارکس و مارکس وبر

    ‏-

    ‏دکتر حسین بنی فاطمی

    ‏۱۳۷۸

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۴۵ع

    ‏۱۸۹

    ‏اسدی ،نقدعلی

    ‏منوگرافی روستای اوجاق

    ‏-

    ‏اایوب امیرکواسمی

    ‏۷۸-۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۴۶ع

    ‏۱۹۰

    ‏طالب پور،اکبر

    ‏میشل فوکو و اندیشه هایش

    ‏-

    ‏محمد حریری اکبری

    ‏۱۳۷۸

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۴۷ع

    ‏۱۹۱

    ‏رضاوند زایری ،اسماعیل

    ‏درآمدی بر مقوله تجدد و روشنفکری بانگاهی به تجدد و روشنفکری در ایران

    ‏-

    ‏صمد یعقوبی

    ‏۷۸-۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۴۸ع

    ‏۱۹۲

    ‏گلزاده ،مهریار

    ‏مونوگرافی روستای ننه کران

    ‏-

    ‏بنی فاطمه

    ‏۷۸-۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۴۹ع

    ‏۱۹۳

    ‏درخشان ،نوشین

    ‏پیش درآمدی بر مکتب فمینیسم و وضعیت زن از دیر باز تاکنون

    ‏-

    ‏محمد حریری اکبری

    ‏۱۳۷۸

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۵۰ع

    ‏۱۹۴

    ‏ناصح قراملکی ،حبیبه

    ‏بررسی علل و عوامل افت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه تبریز

    ‏-

    ‏نعمت الله تقوی

    ‏۱۳۷۸

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۵۱ع

    ‏۱۹۵

    ‏علیپور،علی[ و دیگران]

    ‏بررسی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی با تاکید بر طبقه و قشربندی اجتماعی

    ‏-

    ‏اکبر فریار

    ‏۱۳۷۷-۱۳۷۶

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۸۰ع

    ‏۱۹۶

    ‏الماسوندی ،محمد رسول[ و دیگران]

    ‏جایگاه زن در نظامهای اجتماعی به ضمیمه جایگاه زن در نظام اسلام

    ‏-

    ‏نعمت اله تقوی

    ‏۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۸۱ع

    ‏۱۹۷

    ‏آقایی ،ایوب

    ‏تهاجم فرهنگی و نقش آموزش و پرورش در مقابله باآن

    ‏-

    ‏احد فلاح

    ‏۷۷-۷۶

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۸۲ع

    ‏۱۹۸

    ‏فتاحی ،سید علی

    ‏بررسی وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و تاریخی شهرستان مراغه

    ‏-

    ‏احد فلاح

    ‏۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۸۳ع

    ‏۱۹۹

    ‏پورصادق صوفیانی ،خدیجه

    ‏بررسی تاثیر اشتغال مادران بر روی رفتارهای باروری در شهرستان صوفیان

    ‏-

    ‏نعمت اله تقوی

    ‏۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۸۷ع

    ‏۲۰۰

    ‏موسی خانلو،لیدا

    ‏بررسی تاثیر اشتغال مادران بر روی رفتارهای باروری در شهرستان جلفا

    ‏-

    ‏نعمت اله تقوی

    ‏۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۸۶ع

    ‏۲۰۱

    ‏نجف زاده ،جعفر[ ودیگران]

    ‏شناخت عوامل موثر در علاقه و انگیزش معلمان شهرستان میاندوآب نسبت به تدریس

    ‏-

    ‏اکبر فریار

    ‏۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۸۵ع

    ‏۲۰۲

    ‏شیردل خیاوی ،فریبا

    ‏بررسی نظریه های مهاجرتی و نظریه های مهاجرتی سازگار با مهاجرت ایران

    ‏-

    ‏محمد حریری اکبری

    ‏۷۷-۷۶

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۸۴ع

    ‏۲۰۳

    ‏میکاییلی ،جعفر

    ‏بررسی فرآیند توسعه سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی ۵۷

    ‏-

    ‏ایوب امیرکواسمی

    ‏۷۷-۱۳۷۶

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۸۸ع

    ‏۲۰۴

    ‏لطفی ،کاوه

    ‏درآمدی بر اندیشه پسامدرنیسم

    ‏-

    ‏محمد حریری اکبری

    ‏۷۶

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۱۸۹ع

    ‏۲۰۵

    ‏نونهال ،عدل

    ‏بررسی میزان رضایت دانشجویان علوم انسانی از رشته تحصیلی خود

    ‏-

    ‏صمد یعقوبی

    ‏۷۸-۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۵۲ع

    ‏۲۰۶

    ‏مجیدی ،سعید

    ‏مقدمه ای بر شناخت جامعه مدنی

    ‏-

    ‏محمد حریری اکبری

    ‏۱۳۷۸

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۵۳ع

    ‏۲۰۷

    ‏فهام ،فردین

    ‏بررسی عوامل موثر در دیوان سالاری و شایسته سالاری

    ‏-

    ‏امیر کواسمی

    ‏-

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۵۴ع

    ‏۲۰۸

    ‏ساجدی ،نیر

    ‏آموزش ،توسعه و زنان نقش آموزش زنان در توسعه

    ‏-

    ‏محمد حریری اکبری

    ‏۱۳۷۷

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۵۵ع

    ‏۲۰۹

    ‏پنجه باشی اقدم ،صدیقه

    ‏مطالعه گرایش دانشجویان به استفاده از کامپیوتر

    ‏-

    ‏قاضی طباطبایی

    ‏۱۳۷۶

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۵۶ع

    ‏۲۱۰

    ‏علیپوری نیاز،مینا

    ‏سنجش گرایش دانشجویان دانشگاه تبریز به فمنیسم و بررسی عوامل موثر برآن

    ‏-

    ‏محمد حریری اکبری

    ‏۱۳۷۸

    ‏کارشناسی علوم اجتماعی

    ‏۲۵۷ع

    تاریخ درج : سه شنبه 11 اسفند 1388
    تعداد بازديد از اين صفحه : 10979
    آخرين تاريخ بازديد :1 ارديبهشت 1393  8:57
    1 2 3 4 5
     
     
     
    ارتباط با مسئولین دانشکده    |    نقشه سایت    |    صفحه اصلي سایت
    انتخاب وب سایت مورد نظر :