چهارشنبه 29 دى 1395  |  English  |   |   | 
 لیست پایان نامه کارشناسی
 اطلاعات مرتبط
 • نمايش صفحه شماره 3

 • ‏ردیف

  پدید آورنده

  عنوان پایان نامه

  استاد مشاور

  استاد راهنما

  سال تحصیلی

  مقطع تحصیلی

  شماره راهنما

  ‏۱۴۱

  ‏بلالی ،اسماعیل

  ‏سنجش گرایش دینی دانشجویان روزانه دانشگاه تبریز و بررسی نقش یادگیری اجتماعی در آن

  ‏-

  ‏محمد حریری اکبری

  ‏۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۵۴ع

  ‏۱۴۲

  ‏علیزاده قاسمی ،جلیل

  ‏بررسی اثر امکانات بهداشتی و درمانی بر مرگ ومیر استانهای ایران

  ‏-

  ‏محمود قاضی طباطبایی

  ‏۱۳۷۶

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۵۶ع

  ‏۱۴۳

  ‏درویشی ،تورج

  ‏پیش درآمدی بر افکار و عقاید ژرژگورویچ

  ‏-

  ‏محمد حریری اکبری

  ‏۱۳۷۶

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۵۷ع

  ‏۱۴۴

  ‏پورعبدی ،کاظم

  ‏بررسی عوامل موثر بر استفاده از برنامه های تنظیم خانواده چه کسانی از برنامه های تنظیم خانواده استفاده می کنند

  ‏-

  ‏نعمت اله تقوی

  ‏۱۳۷۶

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۵۸ع

  ‏۱۴۵

  ‏کاظمی ،عنایت اله

  ‏روند طلاق و ازدواج و ارتباط آن با قشربندی اجتماعی در شهرستان میانه

  ‏-

  ‏نعمت اله تقوی

  ‏۱۳۷۶

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۵۹ع

  ‏۱۴۶

  ‏شریف زادگان ،حسین

  ‏چالدران در گذر زمان

  ‏-

  ‏حسین بنی فاطمی

  ‏۱۳۷۶

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۶۰ع

  ‏۱۴۷

  ‏احمدی ،غلامرضا[ ودیگران]

  ‏بررسی نقش گمرک سهلان و کارخانه سیمان صوفیان در تغییرات اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی روستای تازه کند

  ‏-

  ‏ایوب امیرکواسمی

  ‏۷۶-۱۳۷۵

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۶۱ع

  ‏۱۴۸

  ‏کریم زاده ،بیاض

  ‏بررسی و مطالعه ارتباط جامعه شناسی و حقوق

  ‏-

  ‏احد فلاح

  ‏۷۶-۱۳۷۵

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۶۲ع

  ‏۱۴۹

  ‏مظفری ،جمشید

  ‏بررسی آثار و افکار فرکو

  ‏-

  ‏محمد حریری اکبری

  ‏۷۶-۷۵

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۶۳ع

  ‏۱۵۰

  ‏لطیفی ،علی اصغر

  ‏پیش درآمدی بر جامعه شناسی سینما و رسانه های ارتبط جمعی تصویری

  ‏-

  ‏اکبرفریار

  ‏۱۳۷۶

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۶۴ع

  ‏۱۵۱

  ‏پورمحمد صوفیانی ،مجید

  ‏بررسی تطبیقی وضعیت تعاونیها در دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی ایران

  ‏-

  ‏-

  ‏۱۳۷۶

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۶۵ع

  ‏۱۵۲

  ‏مهتاب ،پرویز[و دیگران]

  ‏بررسی عوامل موثر در توسعه صنایع روستایع و اشتغال زنان روستایی در استان آذربایجانغربی

  ‏-

  ‏احد فلاح

  ‏۱۳۷۶

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۶۶ع

  ‏۱۵۳

  ‏پورمهدی ،غفور

  ‏بررسی زمینه های اجتماعی انقلاب مشروطیت ایران

  ‏-

  ‏ایوب امیرکواسمی

  ‏۷۸-۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۶۸ع

  ‏۱۵۴

  ‏رشیدی آل هاشم ،سید رکن الدین[ و دیگران]

  ‏نگاهی به توسعه و مشارکت

  ‏-

  ‏نعمت اله تقوی

  ‏۱۳۷۵

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۶۹ع

  ‏۱۵۵

  ‏قربان جافری ،محمد

  ‏بررسی مالکیت ارضی ایران در دوران معاصر

  ‏-

  ‏نعمت اله تقوی

  ‏۱۳۷۵

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۷۰ع

  ‏۱۵۶

  ‏قربانزاده ،علی

  ‏بررسی عوامل موثر در ترغیب دانش آموزان به نماز

  ‏-

  ‏امیر کواسمی

  ‏۱۳۷۲

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۷۱ع

  ‏۱۵۷

  ‏علی نژاد،علی

  ‏تاثیر برنامه ریزی توسعه شاخصهای انسانی بر توسعه شاخصهای دانشگاه

  ‏-

  ‏محمود قاضی طباطبایی

  ‏۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۷۲ع

  ‏۱۵۸

  ‏گل محمدزاده ،محمد علی[ و دیگران]

  ‏عوامل موثر بر ترک تحصیل در حومه شهرستان مشکین شهر

  ‏-

  ‏نعمت اله تقوی

  ‏۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۷۳ع

  ‏۱۵۹

  ‏دشتی ،محمد علی

  ‏پایگاه اجتماعی فراماسونری در ایران

  ‏-

  ‏امیرکواسمی

  ‏۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۷۴ع

  ‏۱۶۰

  ‏خالقی فر،مجید

  ‏بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر نگرش افراد نسبت به جنگ

  ‏-

  ‏قاضی طباطبایی

  ‏۷۷-۱۳۷۶

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۷۵ع

  ‏۱۶۱

  ‏نظری ،بهرام

  ‏بررسی عوامل موثر بر میزان مهاجرت اهالی روستای گزانبند به ارومیه

  ‏-

  ‏نعمت اله تقوی

  ‏۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۷۶ع

  ‏۱۶۲

  ‏تیمورزادگان ،علی

  ‏بررسی عوامل موثر بر دیررسی بالارفتن سن ازدواج میان دانشجویان دانشگاه تبریز

  ‏-

  ‏نعمت اله تقوی

  ‏۷۶-۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۷۷ع

  ‏۱۶۳

  ‏رشیدی فارفار،ابراهیم

  ‏پیش درآمدی بر اندیشه های کارل رایموند پور

  ‏-

  ‏محمد حریری اکبری

  ‏۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۷۸ع

  ‏۱۶۴

  ‏ارجمند،حسین[ و دیگران]

  ‏عوامل بزهکاری جوانان شهرستان مراغه

  ‏-

  ‏اکبر فریار

  ‏۷۷-۷۶

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۷۹ع

  ‏۱۶۵

  ‏زیرک نژاد،محمد حسین

  ‏عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان

  ‏-

  ‏اکبر فریار

  ‏۷۷-۱۳۷۶

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۹۱ع

  ‏۱۶۶

  ‏برومندی کیا،جمیشد[و دیگران]

  ‏تاثیر صنعت بر روند مهاجرت مورد نمونه : کارخانه ماشین سازی تبریز

  ‏-

  ‏فیروز جمالی

  ‏۱۳۶۵

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۹۲ع

  ‏۱۶۷

  ‏اشرافی اسکویی ،پروین

  ‏تهاجم فرهنگی ،الویتها،راهکارها

  ‏-

  ‏صمد یعقوبی

  ‏۱۳۷۶

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۹۳ع

  ‏۱۶۸

  ‏مرتضوی امراله ،معصومه

  ‏صنعت فرهنگ و دبستان فرانگفورت

  ‏-

  ‏محمد حریری اکبری

  ‏۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۹۴ع

  ‏۱۶۹

  ‏همتی اظهر،امید علی

  ‏زمینه یابی اقتصادی - اجتماعی طرح تعاونی آبخیزداری دو روستای هزار خانی و رشتیان از توابع شهرستان کنگاور

  ‏-

  ‏نعمت اله تقوی

  ‏۱۳۷۸

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۹۵ع

  ‏۱۷۰

  ‏فیضی ،حبیب

  ‏بررسی تغییرات اجتماعی دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار

  ‏-

  ‏صمد یعقوبی

  ‏۷۸-۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۹۶ع

  ‏۱۷۱

  ‏غمی ،احمد

  ‏بررسی وضیعت و مسایل ،مشکلات تعاونیهاتی فرش در شهرستان اهر

  ‏-

  ‏نعمت اله تقوی

  ‏۱۳۷۸

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۹۷ع

  ‏۱۷۲

  ‏قرمانی علمداری ،ابراهیم

  ‏بررسی علل و عوامل اجتماعی کمرویی و پیامدهای آن در بین دانشجویان

  ‏-

  ‏سیروس فخرایی

  ‏۱۳۷۵

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۹۸ع

  ‏۱۷۳

  ‏دادجو،مهرآسیب

  ‏هربرت مارکو کوزه بررسی آثار و افکار هربرت مارکوزه

  ‏-

  ‏محمد حریری اکبری

  ‏۷۸-۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۹۹ع

  ‏۱۷۴

  ‏دلیر باقری نیا،بهلول

  ‏درآمدی بر شرایط و موانع تغییرات اجتماعی

  ‏-

  ‏صمد یعقوبی

  ‏۷۸-۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۰۰ع

  ‏۱۷۵

  ‏جعفری ،سالار

  ‏بررسی تطبیقی نکات نظر مارکسیستها کارکرد گرایان در ارتباط با فمینیسم

  ‏-

  ‏حسین بنی فاطمه

  ‏۱۳۷۸

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۳۱ع

  ‏۱۷۶

  ‏آقاجانی ،غلامرضا

  ‏بررسی علل و عوامل موثر بر رضامندی شغلی کارمندان بانک تجارت تبریز

  ‏-

  ‏ایوب امیر کواسمی

  ‏۷۸-۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۳۲ع

  ‏۱۷۷

  ‏مرجانی ،سید هادی

  ‏بررسی عوامل موثر بر خود اثر بخشی دانشگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران

  ‏محمد حریری اکبری

  ‏محمود قاضی طباطبایی

  ‏۱۳۷۸

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۳۳ع

  ‏۱۷۸

  ‏فرخ نیا،صخحت

  ‏سنجش رضامندی شغلی کارکنان سازمان ثبت احوال شهرستان تبریز

  ‏-

  ‏ایوب امیرکواسمی

  ‏۷۸-۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۳۴ع

  ‏۱۷۹

  ‏شیرزادی ،قبا

  ‏بررسی ساختار سازمانی کارخانه قند شهرستان اسلام آبادغرب

  ‏-

  ‏ایوب امیر کواسمی

  ‏۷۸-۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۳۵ع

  ‏۱۸۰

  ‏احمدی قره بابا،صالح

  ‏کج کارکردهای تبلیغات

  ‏-

  ‏اکبر فریار

  ‏۷۸-۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۳۶ع

  ‏۱۸۱

  ‏جمالی ،یعقوب

  ‏مقدمه ای بر جامعه شناختی بسیج در ایران

  ‏-

  ‏علی اکبر فریار

  ‏۱۳۷۸

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۳۷ع

  ‏۱۸۲

  ‏احمدی ،شهناز

  ‏بررسی تاثیر نوع اشتغال مادران بر برخی از جنبه های اجتماعی و تربیتی فرزندان در شهر تبریز

  ‏-

  ‏ایوب امیرکواسمی

  ‏۱۳۸۳

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۳۸ع

  ‏۱۸۳

  ‏کاظمی جغناب ،حجت

  ‏تحلیل محتوای اهداف و برنامه های تبلیغی نامزدهای اولین دوره شوراهای اسلامی در شهر تبریز

  ‏-

  ‏حسین بنی فاطمه

  ‏۷۸-۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۴۰ع

  ‏۱۸۴

  ‏گلابی ،فاطمه

  ‏بررسی تاثیر اشتغال مادران بر برخی جنبه های اجتماعی و تربیتی فرزندان

  ‏-

  ‏محمد حریری اکبری

  ‏۱۳۷۸

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۴۱ع

  ‏۱۸۵

  ‏ودادهیر،ابوعلی

  ‏بررسی عوامل دانشگاهی موثر بر پیروی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای ایران از هنجارها و ضد هنجارهای علم مطالعه تطبیقی دانشجویان دانشگاههای تبریز،تهران ،شهید بهشتی و تربیت مدرس

  ‏-

  ‏محمود قاضی طباطبایی

  ‏۱۳۷۷

  ‏کارشناسی ارشدعلوم اجتماعی

  ‏۲۴۲ع

  ‏۱۸۶

  ‏علمداری ،فاطمه[ ودیگران]

  ‏بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان روستاهای شهرستان صوفیان

  ‏-

  ‏-

  ‏۷۸-۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۴۳ع

  ‏۱۸۷

  ‏احمدلو،حبیب

  ‏بنیادهای نظری جامعه مدنی در غرب

  ‏-

  ‏دکتر محمد حریری

  ‏۱۳۷۳

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۴۴ع

  ‏۱۸۸

  ‏عزیزنژادسنگان ،عیسی

  ‏بررسی تطبیقی اندیشه های کارل مارکس و مارکس وبر

  ‏-

  ‏دکتر حسین بنی فاطمی

  ‏۱۳۷۸

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۴۵ع

  ‏۱۸۹

  ‏اسدی ،نقدعلی

  ‏منوگرافی روستای اوجاق

  ‏-

  ‏اایوب امیرکواسمی

  ‏۷۸-۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۴۶ع

  ‏۱۹۰

  ‏طالب پور،اکبر

  ‏میشل فوکو و اندیشه هایش

  ‏-

  ‏محمد حریری اکبری

  ‏۱۳۷۸

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۴۷ع

  ‏۱۹۱

  ‏رضاوند زایری ،اسماعیل

  ‏درآمدی بر مقوله تجدد و روشنفکری بانگاهی به تجدد و روشنفکری در ایران

  ‏-

  ‏صمد یعقوبی

  ‏۷۸-۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۴۸ع

  ‏۱۹۲

  ‏گلزاده ،مهریار

  ‏مونوگرافی روستای ننه کران

  ‏-

  ‏بنی فاطمه

  ‏۷۸-۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۴۹ع

  ‏۱۹۳

  ‏درخشان ،نوشین

  ‏پیش درآمدی بر مکتب فمینیسم و وضعیت زن از دیر باز تاکنون

  ‏-

  ‏محمد حریری اکبری

  ‏۱۳۷۸

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۵۰ع

  ‏۱۹۴

  ‏ناصح قراملکی ،حبیبه

  ‏بررسی علل و عوامل افت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه تبریز

  ‏-

  ‏نعمت الله تقوی

  ‏۱۳۷۸

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۵۱ع

  ‏۱۹۵

  ‏علیپور،علی[ و دیگران]

  ‏بررسی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی با تاکید بر طبقه و قشربندی اجتماعی

  ‏-

  ‏اکبر فریار

  ‏۱۳۷۷-۱۳۷۶

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۸۰ع

  ‏۱۹۶

  ‏الماسوندی ،محمد رسول[ و دیگران]

  ‏جایگاه زن در نظامهای اجتماعی به ضمیمه جایگاه زن در نظام اسلام

  ‏-

  ‏نعمت اله تقوی

  ‏۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۸۱ع

  ‏۱۹۷

  ‏آقایی ،ایوب

  ‏تهاجم فرهنگی و نقش آموزش و پرورش در مقابله باآن

  ‏-

  ‏احد فلاح

  ‏۷۷-۷۶

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۸۲ع

  ‏۱۹۸

  ‏فتاحی ،سید علی

  ‏بررسی وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و تاریخی شهرستان مراغه

  ‏-

  ‏احد فلاح

  ‏۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۸۳ع

  ‏۱۹۹

  ‏پورصادق صوفیانی ،خدیجه

  ‏بررسی تاثیر اشتغال مادران بر روی رفتارهای باروری در شهرستان صوفیان

  ‏-

  ‏نعمت اله تقوی

  ‏۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۸۷ع

  ‏۲۰۰

  ‏موسی خانلو،لیدا

  ‏بررسی تاثیر اشتغال مادران بر روی رفتارهای باروری در شهرستان جلفا

  ‏-

  ‏نعمت اله تقوی

  ‏۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۸۶ع

  ‏۲۰۱

  ‏نجف زاده ،جعفر[ ودیگران]

  ‏شناخت عوامل موثر در علاقه و انگیزش معلمان شهرستان میاندوآب نسبت به تدریس

  ‏-

  ‏اکبر فریار

  ‏۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۸۵ع

  ‏۲۰۲

  ‏شیردل خیاوی ،فریبا

  ‏بررسی نظریه های مهاجرتی و نظریه های مهاجرتی سازگار با مهاجرت ایران

  ‏-

  ‏محمد حریری اکبری

  ‏۷۷-۷۶

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۸۴ع

  ‏۲۰۳

  ‏میکاییلی ،جعفر

  ‏بررسی فرآیند توسعه سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی ۵۷

  ‏-

  ‏ایوب امیرکواسمی

  ‏۷۷-۱۳۷۶

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۸۸ع

  ‏۲۰۴

  ‏لطفی ،کاوه

  ‏درآمدی بر اندیشه پسامدرنیسم

  ‏-

  ‏محمد حریری اکبری

  ‏۷۶

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۱۸۹ع

  ‏۲۰۵

  ‏نونهال ،عدل

  ‏بررسی میزان رضایت دانشجویان علوم انسانی از رشته تحصیلی خود

  ‏-

  ‏صمد یعقوبی

  ‏۷۸-۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۵۲ع

  ‏۲۰۶

  ‏مجیدی ،سعید

  ‏مقدمه ای بر شناخت جامعه مدنی

  ‏-

  ‏محمد حریری اکبری

  ‏۱۳۷۸

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۵۳ع

  ‏۲۰۷

  ‏فهام ،فردین

  ‏بررسی عوامل موثر در دیوان سالاری و شایسته سالاری

  ‏-

  ‏امیر کواسمی

  ‏-

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۵۴ع

  ‏۲۰۸

  ‏ساجدی ،نیر

  ‏آموزش ،توسعه و زنان نقش آموزش زنان در توسعه

  ‏-

  ‏محمد حریری اکبری

  ‏۱۳۷۷

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۵۵ع

  ‏۲۰۹

  ‏پنجه باشی اقدم ،صدیقه

  ‏مطالعه گرایش دانشجویان به استفاده از کامپیوتر

  ‏-

  ‏قاضی طباطبایی

  ‏۱۳۷۶

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۵۶ع

  ‏۲۱۰

  ‏علیپوری نیاز،مینا

  ‏سنجش گرایش دانشجویان دانشگاه تبریز به فمنیسم و بررسی عوامل موثر برآن

  ‏-

  ‏محمد حریری اکبری

  ‏۱۳۷۸

  ‏کارشناسی علوم اجتماعی

  ‏۲۵۷ع

  تاریخ درج : سه شنبه 11 اسفند 1388
  تعداد بازديد از اين صفحه : 24165
  آخرين تاريخ بازديد :29 دى 1395  10:23
  1 2 3 4 5
   
   
   
  ارتباط با مسئولین دانشکده    |    نقشه سایت    |    صفحه اصلي سایت
  انتخاب وب سایت مورد نظر :